top of page

Tietosuojaseloste

Kauneuspalveluiden asiakasrekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

 

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Hiius7

 

Postiosoite:Sammonkatu 7, 33540 TAMPERE

 

Käyntiosoite: Sammonkatu 7, 33540 TAMPERE

 

Y-tunnus: 1842902-4

 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

hius7@wippies.fi

 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

hius7@wippies.fi

 

4. Rekisterin nimi

 

Kauneuspalveluiden asiakasrekisteri

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen yksilöllisen ja laadukkaan palvelun toteuttamiseksi, mahdollisten ongelmien selvittämiseen, yhteydenpitoon varausten varmistamiseksi sekä mahdollisiin muihin palveluun liittyviin yhteydenottoihin.

 

Asiakaskortistoa käytetään asiakkaille tehtyjen töiden tietojen ja käytettyjen tuotteiden ja aineiden tallentamiseen, jotta varmistetaan työn tasainen laatu ja turvallisuus. Osana asiakasrekisteriä käsitellään myös henkilöstön tietoja liittyen kampaamo- tai kauneudenhoitopalvelun suorittajaan.

 

Allergiat tai muut yliherkkyydet kysytään asiakkaalta joka kerta erikseen. Terveystietoa ei tallenneta, jotta varmistetaan tiedon ajantasaisuus ja laatu.

 

Suoramarkkinointia tehdään kauneuspalveluiden ja tuotteiden markkinoimiseksi asiakkaille tai tapahtumakutsujen lähettämiseksi.

 

Henkilötietokoosteita, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa, käytetään kauneuspalveluiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen kuten asiakaspalautetutkimuksen toteuttamiseen tai raportointiin.

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 

Art. 6.1 b) Sopimus

 

Ajanvaraus ja käynti kauneuspalvelussa

 

Art. 6.1 a) Suostumus

 

Suoramarkkinointisuostumus

 

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

 

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 

8. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Kauneuspalvelun turvalliseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen, mahdollisiin jälkikäteiseen ongelmien selvittämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot:

 

Etunimi, Sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Suostumus suoramarkkinointiin

Varausjärjestelmän tunnistetiedot

Varatut ajat ja tallennetut työt

paikka

päivämäärä

tekijä

käytetyt aineet ja niiden sopivuus

tekniikat

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 

Yhteystiedot, varausjärjestelmän tunnistetiedot, käyntihistoria, yhteystieolomakkeelle annetut tiedot

 

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

 

Henkilötiedot kerätään suoraan asiakkaalta ajanvarausjärjestelmän tai puhelimessa / paikan päällä tapahtuvan ajanvarauksen avullla, tai jos asiakas on ottanut yhetyttä yhteydenottolomakkeen, tai sähköpostin kautta.

 

11. Henkilötietojen vastaanottajat

 

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

 

Henkilötietoja käsitellään ajanvaraus- ja asiakaskortistojärjestelmän palvelutoimittajan toimesta Suomessa.

 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

 

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

 

Asiakaskortteja/-tietoja säilytetään kuluva vuosi + 5 vuotta viimeisimmästä käynnistä.

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) (mikäli tietojen paikkansapitävyys on kiistetty tai käsittely on lainvastaista)

Oikeus peruuttaa suostumus (suoramarkkinointi)

Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) automaattisen käsittelyn osalta

Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

15. Suostumuksen peruuttaminen

 

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointisuostumus niin halutessaan.

 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä suoraan liikkeeseen.

 

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

 

Aikavarausta kauneudenhoitopalveluihin ei voi tehdä ilman henkilötietojen luovuttamista.

 

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

 

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kauneuspalveluiden järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissaan Suomessa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

 

Suojaamme henkilötietoja muunmuassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Asiakastietomme sijaitsevat kuitenkin lähes aina vain käyttöjärjestelmän sisälllä. Käyttöoikeuksien myöntäminen on hallittua. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme tarvittaessa.

 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

bottom of page